ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.,

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμμετοχής με αποστολή σφραγισμένων προσφορών, προκειμένου να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή με τους εξής όρους:

1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξιών.

2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2022 & 2023 της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

CPV: 79210000-9

3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου, επί της οδού Λατούς 8, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη, Νομός Λασιθίου.

4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2022 & 2023, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

5. Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας ανέρχεται σε € 16.000,00, χωρίς την δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%, ή σε € 19.840,00, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α. 24%, για τον έλεγχο των χρήσεων 2022 & 2023.

6. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν καθορίζονται στην «πρόσκληση» η οποία θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα αποσταλεί στον Πανελλήνιο Σύλλογο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου Αγ. Νικολάου αλλά και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. : (www.deyaan.gr) όπου και θα είναι διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο μαζί με όσα άλλα απαραίτητα για την συμμετοχή έγγραφα.

Ο κλειστός φάκελος προσφοράς θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στην Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λατούς 8, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη, Νομός Λασιθίου, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως και την 12 Ιουλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30. Οι περιερχόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο στην Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. φάκελοι, με ευθύνη των συμμετεχόντων θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Φάκελοι Προσφορών που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι προσφορές που θα γίνουν δεκτές θα διαβιβαστούν στο ΔΣ προκειμένου να αξιολογηθούν και να προκύψει ο ανάδοχος εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης.

7.Το κριτήριο ανάθεσης προκειμένου να ανατεθεί η ως άνω υπηρεσία, θα είναι

η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μόνον από άποψη τιμής.

8. Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί εντός του έτους 2023 για τον διαχειριστικό έλεγχο του έτους 2022 και 2024 για τον διαχειριστικό έλεγχο του έτους 2023 αντίστοιχα.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ


ΚΑΛΕΣTΕ ΜΑΣ

ΚΑΛΕΣTΕ ΜΑΣ

2841082520 - 82720
ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL

[email protected]
Διεύθυνση

Διεύθυνση

Λατούς 8

Άγιος Νικόλαος

72100