ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διακηρύσσει

 ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της Υπηρεσίας:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Εκτιμώμενης Αξίας Ευρώ 2.050.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α., 24%)

πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσού € 1.025.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α., 24%)

Συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με το δικαίωμα προαίρεσης) € 3.075.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α., 24%)CPV: 90481000-2 - Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων


με συστημικό αριθμό 354664


που θα διεξαχθεί σύμφωνα:

 με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και β) τους όρους της διακήρυξης


ΚΑΛΕΣTΕ ΜΑΣ

ΚΑΛΕΣTΕ ΜΑΣ

2841082520 - 82720
ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL

[email protected]
Διεύθυνση

Διεύθυνση

Λατούς 8

Άγιος Νικόλαος

72100