Η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η λειτουργία της οποίας διέπεται από το Νόμο 1069/80, σύμφωνα με τον οποίο τα τέλη είναι ανταποδοτικά και η τιμολογιακή της πολιτική διαμορφώνεται από σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Το ισχύον τιμολόγιο είναι κλιμακωτό, ενθαρρύνοντας την οικονομία νερού και εξασφαλίζοντας την χαμηλότερη δυνατή χρέωση στις μικρές καταναλώσεις και τα νοικοκυριά. Πιο συγκεκριμένα, μετά από την υπ' αριθμόν 73/2016 (ΑΔΑ: 7ΓΤΠΟΕΨ5-ΙΧΨ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. τα βασικά τιμολόγια παρουσιάζονται παρακάτω.

 Ύδρευση

Όλα τα τέλη αναφέρονται σε όλες τις Δ.Κ. και Τ.Κ. του Δήμου Αγίου Νικολάου

ΟΙΚΙΕΣ – ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ

ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΕΞΑΜΗΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΚΟΣΤΟΣ
m3m3€/ m3
0-100-200,46
11-2021-400,50
21-4041-800,55
41-6081-1200,60
61-80121-1600,80
81-100161-2000,96
101-150201-3001,06
151-250301-5001,16
251-350501-7001,85
351 και άνω701 και άνω2,50


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΕΞΑΜΗΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΚΟΣΤΟΣ
m3m3€/ m3
0-400-800,76
41-8081-1600,95
81 και άνω161 και άνω1,05

Στην Κατηγορία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ εντάσσονται οι Χρήσεις: Επιχειρήσεις - Ξενοδοχεία (μικρής δυναμικότητας μέχρι 80 κλινών και κάτω της Α΄ Κατηγορίας) - Δημοτικές Επιχειρήσεις - Δημόσιες Υπηρεσίες - Σχολεία - Αγροτικοί Συνεταιρισμοί - Χώροι οικοδομικών υλικών - Δήμος - Ν.Π. Δήμου.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΕΞΑΜΗΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΚΟΣΤΟΣ
m3m3€/ m3
0-400-800,76
41-8081-1600,95
81-360161-7201,05
361 και άνω721 και άνω2,50


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ>=Α - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΜΗΝΙΑΙΑ)ΓΗΠΕΔΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΚΗΠΟΙ ΔΗΜΟΥ (ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ)

m3€/ m3m3€/ m3
1-10001,240-15000,46
1001-20001,321501 και άνω0,50
2001-50001,37  
5001 και άνω1,44  


ΚΟΤΕΤΣΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΕΞΑΜΗΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΚΟΣΤΟΣ
m3m3€/ m3
0-100-200,46
11-2021-400,50
21-3041-600,55
31 και άνω61 και άνω2,50

Οι πυροσβεστικοί κρουνοί: απαλλάσσονται από την χρέωση κατανάλωσης για 1m3 κάθε μήνα (δοκιμή δικτύου), για κάθε επιπλέον κατανάλωση πέραν του ενός κυβικού το μήνα η χρέωση θα είναι 2,00€/m3.

Παροχή νερού από δεξαμενή ή άλλο κρουνό για άλλες χρήσεις η χρέωση θα είναι 2,00€/m3, χωρίς άλλη επιβάρυνση.

Σε όλα τα Δημ. Διαμερίσματα ισχύουν τα ίδια τέλη σύνδεσης, επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, εγγύησης του υδρομέτρου για οικοδομές τόσο εντός όσο και εκτός σχεδίου πόλεως.

Τέλη σύνδεσης ανάλογα με την διάμετρο της παροχής

Τα δικαίωμα σύνδεσης και η εγγύηση υδρομέτρου καταβάλλονται εφάπαξ για οικοδομές τόσο εντός όσο και εκτός σχεδίου πόλεως ως εξής: 

 

  Άδεια Εγγύηση Τέλος επανασύνδεσης
 Υδρόμετρο ευρώ ευρώ ευρώ
 1/2 Ίντσας 70,00 30,00 30,00
 3/4 Ίντσας 115,00 30,00 30,00
 1 Ίντσας 210,00 30,00 30,00
 1,5 Ίντσας 260,00 30,00 30,00
 2 Ίντσες 380,00 30,00 30,00

 

Το τέλος επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης καθορίζεται στα: 30,00€. Η διακοπή της παροχής υδροδότησης λόγω χρέους γίνεται αμέσως μετά την ημερομηνία λήξης πληρωμής του λογαριασμού ανεξαρτήτως ποσού.

Για νέες συνδέσεις με την ύδρευση χρεώνονται επιπλέον απολογιστικά τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και η εργασία που χρειάστηκε για την κατασκευή της παροχής. Τα υλικά χρεώνονται 20% πλέον της τιμής αγοράς. Η εργασία του τεχνίτη θα χρεώνεται 11,00 €/ώρα ενώ η εργασία του μηχανήματος θα χρεώνεται με προσαύξηση 20% επί της τιμής που καταβάλει η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. στον εκμισθωτή του μηχανήματος.

Για παροχές ύδρευσης που κατασκευάζονται από εργολάβο καθορίζεται.

Ελάχιστη χρέωση 40,00 € ανά παροχή ύδρευσης.

Εάν το κόστος της παροχής υπερβαίνει τα 40,00€, θα χρεώνεται απολογιστικά βάσει της τιμής χρέωσης του εργολάβου, η οποία θα προσαυξάνεται κατά 20%.

Η τοποθέτηση του υδρομέτρου θα πραγματοποιείται μόνο μετά από την εξόφληση των δικαιωμάτων σύνδεσης καθώς και των υλικών και λοιπών χρεώσεων, που θα προκύψουν από την κατασκευή της παροχής ύδρευσης.

Το πάγιο ύδρευσης-αποχέτευσης ανά κατηγορία χρέωσης καθορίζεται ως εξής:

Το ύψος του παγίου ύδρευσης καθορίζεται σε 2,00€/μήνα για κάθε δραστηριότητα και περιοχή του Δήμου Αγ. Νικολάου.

Απαλλάσσονται από την παραπάνω επιβάρυνση οι πυροσβεστικοί κρουνοί (εξωτερικοί και εσωτερικοί). 

 

Τέλος ελέγχου υδρομέτρου

Καθορίζει το τέλος ελέγχου των υδρομέτρων σε 20,00 € για κάθε έλεγχο υδρομέτρου, που γίνεται κατόπιν αιτήσεως των καταναλωτών. Σε περίπτωση που το υδρόμετρο αποδειχθεί χαλασμένο από την υπηρεσία, το ποσό που καταβλήθηκε για τον έλεγχο επιστρέφεται στον καταναλωτή.

Κοινωνικό Τιμολόγιο

α) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ-ΑΝΑΠΗΡΟΙ: Χρεώνονται με το 50% του τιμολογίου της οικιακής κατανάλωσής τους.

β) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: Χρεώνονται με το 70% του τιμολογίου της οικιακής κατανάλωσής τους, με την προϋπόθεση ότι έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 25.000,00 €.

γ) ΑΠΟΡΟΙ ΥΔΡΟΛΗΠΤΕΣ: Χρεώνονται με το 30% του τιμολογίου της οικιακής κατανάλωσης έως την ποσότητα των 60 μ3, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγ. Νικολάου.

Αποχέτευση

Τα τέλη σύνδεσης με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο καθορίζονται σύμφωνα με τον όγκο του ακινήτου, ως εξής:

Όγκος οικοδομής m3€/ m3
0-3500,25
351 και άνω0,35

Η καταβολή του τέλους γίνεται εφάπαξ προ της σύνδεσης της οικοδομής με το αποχετευτικό δίκτυο.

Οι νέες συνδέσεις αποχέτευσης χρεώνονται το μέσο κόστος κατασκευής τους που αντιστοιχεί σε 146,73€ ανά μέτρο μήκους (όπου μήκος θεωρείται το ημιπλάτος της οδού επί της οποίας συνδέεται το ακίνητο). Όπου τοποθετείται παροχόμετρο αποχέτευσης το κόστος εγκατάστασής του χρεώνεται απολογιστικά ενώ ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για τη σύνδεση της εγκατάστασης με το δίκτυο ηλεκτροδότησης του ακινήτου.

Το τέλος χρήσης υπονόμων καθορίζεται:

Για όλα τα Δ.Κ. και Τ.Κ. του Δήμου (όπου υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο και λειτουργεί Ε.Ε.Λ.) σε 80% επί της αξίας του καταναλισκομένου νερού. 

Για την Δ.Κ. Νεάπολης και τις Τ.Κ. Βραχασίου, Ταπών, Λατσίδας και Βουλισμένης σε 30% επί της αξίας του καταναλισκομένου νερού (λόγω λειτουργίας μόνο δικτύου αποχέτευσης και όχι Ε.Ε.Λ.).

Το τέλος χρήσης υπονόμων επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες, των οποίων τα ακίνητα βρίσκονται σε δρόμους που έχει κατασκευασθεί το δίκτυο αποχέτευσης και οι ιδιωτικές παροχές όπως ίσχυε μέχρι σήμερα με ανάλογη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Καθορίζει το τέλος χρήσης υπονόμων σε 50% επί της αξίας ύδρευσης για τα ξενοδοχεία που βρίσκονται εκτός Σχεδίου Πόλεως Αγίου Νικολάου, διότι λόγω της αναγκαίας συντήρησης μεγάλων εκτάσεων περιβάλλοντος χώρου διαθέτουν μικρότερο ποσοστό του καταναλισκόμενου ύδατος στο δίκτυο αποχέτευσης.

Για χρήση του δικτύου αποχέτευσης από καταναλωτές που χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους υδροδότησης πέραν του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., τα τέλη αποχέτευσης υπολογίζονται με βάση τα m3 που καταγράφονται σε εγκεκριμένο από την Υπηρεσία μας παροχόμετρο λυμάτων και τιμολογούνται στο 100% του αντίστοιχου τιμολογίου ύδρευσης της κατηγορίας που ανήκει κάθε κατηγορία.

Απαλλάσσονται από την παραπάνω επιβάρυνση οι πυροσβεστικοί κρουνοί (εξωτερικοί και εσωτερικοί).

 

ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Οι καταμετρήσεις και η έκδοση λογαριασμών θα γίνονται με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας και η κλιμάκωση θα διαμορφώνεται αναλόγως. Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται σε μηνιαία, τριμηνιαία και εξαμηνιαία βάση.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΚΩΝ

Σύμφωνα με την με αριθμ. 95/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. καθορίστηκε το ποσοστό των τόκων ίσο με 8,56% ετησίως, το οποίο ενεργοποιείται για κάθε ληξιπρόθεσμη οφειλή τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής.


ΚΑΛΕΣTΕ ΜΑΣ

ΚΑΛΕΣTΕ ΜΑΣ

2841082520 - 82720
ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL

[email protected]
Διεύθυνση

Διεύθυνση

Λατούς 8

Άγιος Νικόλαος

72100