ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (Οκτ. 2019-Σεπτ. 2020)

 


Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου είναι μια επιχείρηση η οποία ανέκαθεν στόχευε στην βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και την εξέλιξη των υπηρεσιών της, δρομολογώντας πολλαπλά έργα υποδομής.

Με στόχο την ενημέρωση και επικοινωνία με τους δημότες, ο Πρόεδρος Μαυρικάκης Βαγγέλης και το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. επιθυμούν να παρουσιάσουν τις εξελίξεις και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Πρωταρχικός σκοπός ήταν να συνεχιστεί η υλοποίηση των έργων που ήταν σε εξέλιξη ή είχαν δρομολογηθεί και παράλληλα ξεκίνησε ο προγραμματισμός για μελλοντικές επεμβάσεις και ενέργειες.

Συνολικά η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έχει εντάξει στις τρέχουσες προγραμματικές περιόδους (π.χ. ΕΣΠΑ, Αντώνης Τρίτσης) έργα αξίας προϋπολογισμού άνω των 12.000.000,00 €.

Και συγκεκριμένα, το τελευταίο έτος έγιναν τα εξής:

 

Για τις ενταγμένες Πράξεις στο Αντώνης Τρίτσης:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ.A.N. : 

·     Βρίσκεται στη διαδικασία δημοπράτησης το Υποέργο 1 «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης από αμίαντο στον Δήμο Αγίου Νικολάου» συνολικής αξίας 1.295.800,00€.

·     Δημοπρατήθηκε, συμβασιοποιήθηκε στις 21/7/2020 και ξεκινάνε άμεσα εργασίες για το Υποέργο 3: «Ενίσχυση-αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Επάνω Μεραμβέλλου» συνολικής αξίας 1.239.142,14€ και διάρκεια υλοποίησης 18 μήνες.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΑΘΥ, ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ, ΑΛΜΥΡΟΥ:  

·     Δημοπρατήθηκε και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης εντός διμήνου για το Υποέργο 1: «Υποδομές αποχέτευσης περιοχών Βαθύ, Αμμουδάρας, Αλμυρού» συνολικής αξίας 2.280.673,61€ μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η καθυστέρηση συμβασιοποίησης οφείλεται σε αποχώρηση του αρχικού μειοδότη.

 

Για τις ενταγμένες Πράξεις στο Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ - ΛΑΤΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ :

·     Βρίσκεται στη διαδικασία δημοπράτησης το Υποέργο 1 «Η/Μ αντλιοστασίων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων πόλεως Νεάπολης και οικισμών Βουλισμένης-Λατσίδας» 3.605.000,00€.

·     Δημοπρατήθηκε, συμβασιοποιήθηκε στις 17/12/2019 και εκτελούνται εργασίες για το Υποέργο 2 «Έργα πρόσβασης Ε.Ε.Λ. πόλεως Νεάπολης και οικισμών Βουλισμένης-Λατσίδας» συνολικής αξίας 266.788,10€ με προθεσμία υλοποίησης έως τις 16/12/2020.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ:

·     Δημοπρατήθηκε, ολοκληρώθηκε η διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης τον επόμενο μήνα, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας & ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Αγίου Νικολάου» συνολικής αξίας 2.001.978,76€ και διάρκεια υλοποίησης 22 μήνες.

 

 

 

Για τις ενταγμένες Πράξεις στο Ε.Π. "ΚΡΗΤΗ 2014-2020"

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

·     Δημοπρατήθηκε, έχει συμβασιοποιηθεί και έχει ξεκινήσει η εκπόνηση της «Μελέτης Γενικού Σχεδίου ύδρευσης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου» συνολικής αξίας 40.364,36€ και διάρκεια υλοποίησης 12 μήνες. Για την εφαρμογή και παρακολούθηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. προμηθεύτηκε σχετικό πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ Δ.Α.Ν.

·     Βρίσκεται στη διαδικασία δημοπράτησης το Υποέργο 1 «Βελτιώσεις και επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης στον Δήμο Αγίου Νικολάου» συνολικής αξίας 905.200,00€.

 

 

Μελέτες και έργα ιδίων πόρων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.:

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπράτησης, συμβασιοποιήθηκαν και εκτελούνται από ιδίους πόρους τα παρακάτω έργα αξίας άνω των 800.000,00€:

·     Ανόρυξη γεωτρήσεων στο Δήμο Αγίου Νικολάου, συμβασιοποιήθηκε στις 3/2/2020 με συνολική αξία 433.950,34€ και διάρκεια υλοποίησης 16 μήνες.

·     Κατασκευή υποδομών διαχείρισης ιλύος ΒΙΟ.ΚΑ. Δήμου Αγίου Νικολάου, συμβασιοποιήθηκε στις 8/10/2019 με συνολική αξία 177.743,99€ και προθεσμία ολοκλήρωσης έως τις 8/11/2020.

·     Κατασκευή δεξαμενής Δ12 περιοχής Αμμουδάρας, συμβασιοποιήθηκε στις 13/7/2020 με συνολική αξία 213.005,76€ και διάρκεια υλοποίησης 9 μήνες.


Παράλληλα με τα παραπάνω, η Υπηρεσία συνέχισε να σχεδιάζει με ορίζοντα την επόμενη πενταετία και βρίσκεται στην διαδικασία εκπόνησης και ωρίμανσης των παρακάτω μελετών είτε από τα στελέχη της είτε λόγω αντικειμένου από εξωτερικούς συνεργάτες.

·     «Υδρογεωλογική μελέτη για τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων Δ.Κ. Ελούντας». Η μελέτη αφορά τον προσδιορισμό εναλλακτικής διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων της Ε.Ε.Λ. Ελούντας. Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης έγινε διερευνητική ανόρυξη γεώτρησης σε ιδιόκτητη έκταση πλησίον του οικισμού Σχίσμα.

·     «Νέα έργα μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων περιοχής Ελούντας». Η μελέτη αφορά την χωροθέτηση, αδειοδότηση και κατασκευή νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με τα συνοδά έργα.

·     «Υδρογεωλογική μελέτη για τον έλεγχο της υφαλμύρινσης στην περιοχή Πλάκας Τ.Κ. Βρουχά». Η μελέτη αφορά τη διερεύνηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του προς αφαλάτωση νερού και την τεκμηρίωση της καταλληλότητας της θέσης και της μεθόδου διάθεσης του αλμόλοιπου, προκειμένου να ενισχυθεί υδροδοτικά η περιοχή της Πλάκας. Αναμένεται να γίνει η ανόρυξη γεώτρησης για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού σε παραχωρημένη από το Δ.Α.Ν. έκταση.

·     «Επικαιροποίηση ΜΠΕ έργων συλλογής μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Μιλάτου» Η μελέτη αφορά την επικαιροποίηση των υφιστάμενων μελετών στα τμήματα που τροποποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τη νέα θέση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.

·     «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Αυτόματης καταμέτρησης Υδρομετρητών (A.M.R.) στο Δήμο Αγίου Νικολάου».

·     «Έργα επαναχρησιμοποίησης εκροής Ε.Ε.Λ. Αγίου Νικολάου». Η μελέτη αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης των έργων επαναχρησιμοποίησης της εκροής.

·     «Υδροδότηση Νήσου Σπιναλόγκα»

·     «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης-αποχέτευσης-όμβριων οικισμού Βραχασίου»

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. δρομολόγησε και ολοκλήρωσε ή βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης παρεμβάσεων σε όλο τον Δήμο μέσω της απευθείας ανάθεσης μικρών έργων.


Δ.Ε. Αγίου Νικολάου:

·       «Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης στον Δήμο Αγίου Νικολάου» που αφορά την κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων και μικρο-επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης.

·       «Βελτίωση συνθηκών αποχέτευσης ομβρίων στην πόλη Αγ. Νικολάου» που αφορά την κατασκευή τμημάτων δικτύου αποχέτευσης ομβρίων εντός της πόλεως Αγ. Νικολάου.

·       «Οικίσκοι ΗΜ εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης» που αφορά την κατασκευή τεσσάρων οικίσκων για την προφύλαξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων από κακόβουλες ενέργειες.

·       «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων μετά από εκσκαφές για την αποκατάσταση ζημιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Δ.Ε. Αγίου Νικολάου»


Δ.Κ. Ελούντας:

·       «Υψομετρική προσαρμογή φρεατίων αποχέτευσης» στην επαρχιακή οδό Ελούντας Πλάκας λόγω των τελευταίων ασφαλτοστρώσεων.

·       «Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης Ελούντας» που αφορά την ανακατασκευή και βελτίωση του δικτύου ύδρευσης των οικισμών «Κάτω Πινές» & «Επάνω Πινές».

·       «Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης Ελούντας έτους 2020» που αφορά την αναβάθμιση της υδροδότησης της Επάνω Ελούντας και Πινών καθώς και την υδροδότηση της περιοχής Λαγκάδα.

·       «Μερική αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης στην Μεσοχωριά Πάνω Ελούντας»

 

Τ.Κ. Μέσα Λακκωνίων:

·       «Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης Μ. Λακκωνίων» που αφορά την αντικατάσταση τμήματος βασικού δικτύου ύδρευσης από την περιοχή Χαμηλό μέχρι τον οικισμό του Αγ. Μηνά


Τ.Κ. Έξω Λακκωνίων:

·       «Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης Έξω Λακκωνίων» που αφορά την επέκταση του δικτύου ύδρευσης προς περιοχή του Νεκροταφείου.


Τ.Κ. Λιμνών:

·       «Βελτίωση συνθηκών αποχέτευσης Λιμνών» που αφορά την ανακατασκευή παλαιών αγωγών αποχέτευσης και την κατασκευή φρεατίων επίσκεψης για την ομαλή λειτουργία και συντήρηση του δικτύου.


Τ.Κ. Καλού Χωριού:

·       «Βελτίωση συνθηκών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Καλού Χωριού» που αφορά την βελτίωση στην διαχείριση των όμβριων σε περιοχή μεταξύ Πύργου και Αρνικού Καλού Χωριού.


Δ.Κ. Κριτσάς:

·       «Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης Κριτσάς» που αφορά την επέκταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή ‘Χορταράκια’ προς το Γήπεδο επί της κεντρικής οδού προς Λατώ.

·        «Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης Κριτσάς έτους 2019» που αφορά την ανακατασκευή και επέκταση τμημάτων πλησίον της κεντρικής δεξαμενής και περιοχή Μάμαλο, Κάλυβος, κ.α.
Τ.Κ. Φουρνής:

·     «Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης Φουρνής» που αφορά την αντικατάσταση και επέκταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Φουρνής.


Τ.Κ. Χουμεριάκου:

·     «Βελτίωση συνθηκών αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Χουμεριάκου» που αφορά την ανακατασκευή τμήματος παλαιού ‘κουτούτου’ αποχέτευσης λόγω θραύσης των πλακών κάλυψης.

 

Τ.Κ. Καστελλίου Φουρνής:

·     «Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης Καστελλίου» που αφορά την αντικατάσταση και επέκταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Καστελλίου.


Τ.Κ. Έξω Ποτάμων:

·     «Τοπικές βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης Ποτάμων» που αφορά την ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης Έξω Ποτάμων λόγω παλαιότητας.


Δ.Ε. Νεάπολης:

·     «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς ΕΕΛ Νεαπόλεως» που αφορά την διεύρυνση της εισόδου και διαπλάτυνση της αγροτικής οδού προς το ρέμα μετά την σύσταση δουλείας διόδου με τις παρακείμενες ιδιοκτησίες.

 

Τ.Κ. Λούμα:

·      «Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης Λούμα» που αφορά την αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης που παρουσιάζει συχνές εμφράξεις

 

 

Με στόχο την ωρίμανση και ένταξη σε κάποιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έχει ολοκληρώσει την εξαγορά ή βρίσκεται στην διαδικασία συμβολαιογραφικής Πράξης για την απόκτηση γης που αφορά τα παρακάτω έργα:

·     Έργα συλλογής μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Μιλάτου

·     Έργα συλλογής μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Σισίου

·     Έργα συλλογής μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Τ.Κ. Φουρνής-Καστελλίου

·     Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης Πλάκας – Χαυγά

Για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, την δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων και την ανάπτυξη πλατφόρμας πληρωμής μέσω ebanking και πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών αναβαθμίστηκαν τα προγράμματα διαδικτυακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας και εκσυγχρονίστηκε το πρόγραμμα διαχείρισης Λογιστηρίου και λοιπών οικονομικών πράξεων σύμφωνα με τα ισχύοντα νέα πρότυπα κωδικοποίησης κτλ.


Μια από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες της Υπηρεσίας ήταν ανέκαθεν τα «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης προς τις τουριστικές και λοιπές περιοχές του Ν. Λασιθίου (Δ.Α.Ν.) από το Φράγμα Αποσελέμη» προϋπολογισμού άνω των 20.000.000,00€. Η μελέτη αφορά την υδροδότηση των περιοχών Σισίου, Μιλάτου, Φουρνή, Καστελλίου και λοιπών οικισμών Επάνω Μεραμβέλλου, Νεάπολης, Λιμνών, Κριτσάς, Λακκωνίων, Ελούντας και Πλάκας. Η διασύνδεση του δικτύου ύδρευσης για την Νεάπολη υλοποιήθηκε με ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έγινε τηλεφωνικά (10/9/2020) από την κα Τούρτα Βασ., Προϊσταμένη του Τμήματος Κατασκευών Α΄ του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ., της Δ/νσης Δ.Ε.Υ.Α.Ε.Λ (τέως Δ6), ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση της ανωτέρω μελέτης (μελέτη Παυλάκη) και συνεπώς ξεπεράστηκε το χρονίζον πρόβλημα, από το 2009, αποπληρωμής των μελετητών που ασχολήθηκαν με την επικαιροποίηση.

Συγκεκριμένα έγινε υποκατάσταση μελετητών, υποβλήθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και γενικά όλες οι μελέτες έργων πολιτικού μηχανικού και Η/Μ. Αναμένεται η σύνταξη της απόφασης έγκρισης και θα προωθηθεί στον Υπουργό για υπογραφή. Μετά την υπογραφή και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης θα μπορέσει το Υπουργείο να δώσει την μελέτη στον φορέα που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου.

Σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ο ΟΑΚ μας ενημέρωσε με το υπ αρ. 1693/12-2-20 έγγραφο του, ότι ο Οργανισμός έχει εκπονήσει και υποβάλλει εμπρόθεσμα φάκελο τροποποίησης/ανανέωσης των ΑΕΠΟ που έχουν προϋπάρξει.

Τέλος απαιτείται να καθορισθεί ο τρόπος χρηματοδότησης και ο φορέας εκτέλεσης.

Για όλο αυτό το έργο που έχει επιτελεσθεί και συνεχίζει να επιτελείται μέχρι σήμερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης, τόσο της Τεχνικής Υπηρεσίας όσο και των Διοικητικών υπαλλήλων και ιδιαίτερα τον Γενικό Διευθυντή της Επιχείρησης Ιωάννη Πεδιαδίτη για την αμέριστη συνεργασία και αυταπάρνηση για την εξυπηρέτηση των δημοτών Αγίου Νικολάου.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν λόγω της πανδημίας προσαρμόστηκε, εξελίχθηκε, συνέχισε το έργο της και κατανοώντας την οικονομική δυσχέρεια που προκλήθηκε στους δημότες (ιδιώτες και επιχειρήσεις), πήρε μέτρα ελάφρυνσης με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη και την εξασφάλιση πόσιμου νερού για όλους.
ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.


ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ


ΚΑΛΕΣTΕ ΜΑΣ

ΚΑΛΕΣTΕ ΜΑΣ

2841082520 - 82720
ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL

[email protected]
Διεύθυνση

Διεύθυνση

Λατούς 8

Άγιος Νικόλαος

72100