ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Άγιος Νικόλαος : 27-05-2019
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 2210
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
NUTS: GR432 (Λασίθι)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) προτίθεται να προβεί στην αγορά κατάλληλου ακινήτου για την χωροθέτηση της προβλεπόμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Μιλάτου, με φανερή μειοδοτική και προφορική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81.

Το προς αγορά ακίνητο θα πρέπει να προσδιορίζεται πλησίον της περιοχής «Ρεμπί», εκτός ορίων οικισμών Μιλάτου και Παραλία Μιλάτου, εκτός Αρχαιολογικής Ζώνης Α2 (επιτρέπεται έκταση εντός Αρχαιολογικής ζώνης Β2), σε απόσταση >50m από την βαθειά γραμμή υδατορέματος, σε απόσταση >50m από υφιστάμενο αδειοδοτημένο έργο υδροληψίας, σε απόσταση >20 από υφιστάμενη κατοικία, επιφάνειας τουλάχιστον 2 στρ. με ήπια κλίση πρανών, με πρόσωπο σε εθνικό ή επαρχιακό ή δημοτικό ή αγροτικό δρόμο έχοντας υλοποιημένη ή δυνάμενο να αποκτήσει κυκλοφοριακή σύνδεση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ανάλογα με την κατηγορία της οδού, κατά προτίμηση χωρίς κτίσμα, ελεύθερο παντός βάρους και διεκδίκησης.

Διευκρινήσεις δίδονται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση: Λατούς 8, Αγ. Νικόλαος, ΤΚ 72100, τηλ.: 2841086148, Fax: 2841026726).

Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας περίληψης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Εμμανουήλ Καραβελάκης