ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 4

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Άγιος Νικόλαος : 13-06-2018
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 2924
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
NUTS: GR432 (Λασίθι)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγ. Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) προκηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και συμπλήρωση Τιμολογίου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά (αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής) για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ». Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των € 37.000,00 χωρίς την δαπάνη για ΦΠΑ ή (€45.880,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2018, θα βαρύνει τον ΚΑ 2505003 (ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ) με πρόβλεψη € 21.080,00 με ΦΠΑ (υπόλοιπο για το έτος 2018) που προέρχεται από χρηματοδότηση ιδίων πόρων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Θα προβλεφθεί και θα γίνει ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης του προβλεπόμενου ποσού για το έτος 2019 € 24.800,00.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., Λατούς 8 ΤΚ 72100 Άγ. Νικόλαος {NUTS: GR432 (Λασίθι)} από την αρμόδια επιτροπή και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις) που έχουν σαν κύρια επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα (όπως αυτό αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους σκοπούς και τον επίσημο κύκλο εργασιών τους), κατά τα τελευταία τρία (3) έτη τουλάχιστον. Η κατάθεση των προσφορών γίνεται ενώπιον της επιτροπής την καθορισμένη ημέρα και ώρα με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Γίνονται δεκτοί και φάκελοι προσφορών που κατατίθενται στην επιτροπή μέσω υπηρεσίας μεταφορών, αρκεί να πρωτοκολληθούν εμπρόθεσμα, που σημαίνει το αργότερο μέχρι την ώρα λήξης επίδοσης προσφορών (10:00 πμ) στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Η κατάθεση θα αποδεικνύεται από την σφραγίδα του πρωτοκόλλου με αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντα. Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού θα έχουν ισχύ τουλάχιστον για (6) Έξι μήνες από την υποβολή τους.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή ίση με το 1% του προϋπολογισμού, δηλ. ποσού € 370,00.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον/ους προμηθευτή/ες θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της, με παράδοση των υλικών σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΤΥ και όσα περιγράφονται στην Αναλυτική Διακήρυξη και την μελέτη που έχει εγκριθεί και έχει λάβει γνώση ο κάθε συμμετέχων. Cpv: 24312220-2.
Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης και κάθε απαραίτητο έγγραφο για την συμμετοχή στον διαγωνισμό θα βρίσκονται στην διάθεση των ενδιαφερομένων στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση της επιχείρησης www.deyaan.gr και μπορούν να αναπαραχθούν από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού και μέχρι τις 15:00. Περισσότερες πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (Λατούς 8, 72 100 Αγ. Νικόλαος, τηλ.: 2841091218). Αρμόδιος υπάλληλος: Μαν. Καναβός & email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ:18PROC003250726
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΜΔΗΣ ΑΔΑΜ:18PROC003250881

Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Εμμανουήλ Καραβελάκης

ΔΕΙΤΕ ή ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ στον Υπολογιστή σας τα σχετικα αρχεία απαραίτητα για την συμμετοχή:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:anal_diak
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:sum_mel
ΤΕΥΔ (.DOC):teyd