ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2017

Ενεργό . Καταχωρήθηκε στο Ανακοινώσεις

                                                               

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2017

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

 Έχοντας υπόψη:

 1. 1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).
 2. 2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. 3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. 4.Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
 5. 5.Την υπ' αριθμ. 75/27.4.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου με θέμα 3ο: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2017».
 6. 6.Την υπ’ αριθμ. 6237/23.5.2017 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 7. 7.Την υπ' αριθμ. οικ.20213/16.6.2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης σύναψης δέκα (10) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου.
 8. 8.Το υπ’ αριθμ. 17638/20.6.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 9. 9.Την υπ’ αριθμ. 111/31.7.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου με θέμα 2ο: «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
 10. 10.Το ΦΕΚ 65/Α΄/28.4.1993 σύστασης ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 11. 11.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου (ΦΕΚ 1278/Β΄/4.10.2001)
 12. 12.Την υπ’ αριθμ. 3266/2.8.2017 βεβαίωση της Διευθύντριας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.), που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Νικολάου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Δήμος Αγίου Νικολάου ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 8 μήνες 2
102 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Δήμος Αγίου Νικολάου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 8 μήνες 1
 
ΕΔΩ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ .PDF :anak
ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ WORD (ZIP):word
 

ΠΛΗΡ.: 2841091214