ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ (2)

Άγιος Νικόλαος, 19/10/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ.Πρωτ.: 4698

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Εκτιμώμενης αξίας 766.129,03Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

NUTS: GR43200101

CPV: 45240000-1

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝκαι αφορά την βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αγ. Νικολάου.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 766.129,03 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 564.575,56 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 101.623,60Ευρώ

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 99.929,87Ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 0,00 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Επίσης θα υποβληθεί το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρ, 79 παρ.4 του Ν.4412/16 σύμφωνα με την απόφαση 158/16 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ Β’3698)

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/11/2017, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του αναθέτοντα φορέα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, κατά περίπτωση, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις19/10/2017στην ιστοσελίδα www.deyaan.gr.

Διευκρινήσεις θα δίδονται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. από τον κ. Μανώλη Καναβό, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Λατούς 8, 72100 Αγ. Νικόλαος, τηλ.: 2841091218, Fax: 2841091216, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 19/11/2017, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 21/11/2017.

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 95 παρ.(α) του Ν. 4412/2016

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ), που καλύπτουν τις τάξεις και κατηγορίες του έργου, ήτοι 2η και άνω στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 7.661,00 Ευρώ (ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 28/9/2018.

Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου, με K.A. προϋπολογισμού έτους 2017 Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. 1227000099.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Εμμανουήλ Καραβελάκης

 ΔΕΙΤΕ ή ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ στον Υπολογιστή σας τα σχετικά αρχεία απαραίτητα για την συμμετοχή:
(ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 2- ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: analytiki
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (PDF):ent_prosf
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:sum_mel
ΤΕΥΔ (WORD):teyd
ΣΧΕΔΙΟ_ΛΕΠΤ:
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ!!!! ΣΤΕΙΛΤΕ email ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ...