ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ                    
  Άγιος Νικόλαος : 23/06/2017   Αριθ. Πρωτ.     : 2613
             ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 & 2017»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., έχοντας υπόψη:

α. το υπ’ αριθ. πρωτ. 4561/22-04-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

β.τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3919/2011

γ.τον Ν.1069/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

δ. την υπ’ αρ. 85/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

ε. τον Ν.4412/2016,

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή με τους εξής όρους:

1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξιών.

2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2016 & 2017 της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές. CPV:79210000-9

3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου, Λατούς 8, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος.

4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2016 & 2017, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

5. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε € 10.000,00, χωρίς την δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%, για τον έλεγχο των χρήσεων 2016 & 2017.

6.      Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

6.1.    Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για την διενέργεια του ελέγχου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν διετή τουλάχιστον εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

6.2.    Οικονομική Προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

6.3. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

6.4. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) συμπληρωμένο κατάλληλα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η (ΤΕΥΔ) θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΑΝ (www.deyaan.gr) σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να γίνεται μεταφόρτωση στα ηλεκτρονικά μέσα των ενδιαφερόμενων ή θα αποστέλλεται με emailστους ενδιαφερόμενους που θα το ζητήσουν από το γραφείο πληροφοριών της Τεχνικής Υπηρεσίας: (Μαν. Καναβός τηλ.: 2841091218).

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Εντός του φακέλου θα περιέχεται ξεχωριστός σφραγισμένος επίσης φάκελος ο οποίος θα περιέχει την οικονομική προσφορά του φορέα. Θα αναφέρεται ρητά επί του φακέλου η φράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» επί ποινή αποκλεισμού του συμμετέχοντα.

Ο κλειστός φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στην Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λατούς 8, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος, ενώπιον ή υπόψη της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού έως και την 12η Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30. Οι περιερχόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο στην ΔΕΥΑΑΝ φάκελοι, με ευθύνη των συμμετεχόντων θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Φάκελοι Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, που συστάθηκε με την υπ’ αριθμό 171/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

7.Το κριτήριο ανάθεσης προκειμένου να γίνει έλεγχος για την οικονομική διαχείριση της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου, θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μόνον από άποψη τιμής.

8. Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί εντός του πρώτου εξαμήνου 2018.

9. Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου της έκθεσης του ελέγχου των χρήσεων 2016 & 2017, είτε χωριστά ανά χρήση είτε συνολικά και για τις δυο χρήσεις, μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την έγκριση του σχετικού εντάλματος από την υπηρεσία επιτρόπου νομού Λασιθίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ

 

ΔΕΙΤΕ ή ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ στον Υπολογιστή σας τα σχετικα αρχεία απαραίτητα για την συμμετοχή:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (PDF):prosfora
ΤΕΥΔ (WORD):