ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ                    
  Άγιος Νικόλαος : 21/03/2017   Αριθ. Πρωτ.     : 1238
             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αγ. Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν), σύμφωνα με τον Ν.1069/80 & τον Ν. 4412/16, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους πρατηριούχους υγρών καυσίμων που έχουν έδρα τον Δήμο Αγ. Νικολάου, να καταθέσουν σφραγισμένη οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας για την «ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» και κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη έκπτωση σε ποσοστό επί τοις % ανά είδος, για τα καύσιμα, υπολογιζόμενη κάθε φορά, πάνω στην επίσημα ανακοινούμενη «μέση τιμή λίτρου» από το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 17.515,20 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (που αντιστοιχεί σε 12.000 λίτρα πετρελαίου κίνησης & 4.000 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης) και η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους της επιχείρησης και θα βαρύνει τον ΚΑ 64000000 του προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. για το 2017.

Ως προθεσμία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η 27/03/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ. (που θα αποδεικνύεται από την σφραγίδα του πρωτοκόλλου) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. (Λατούς 8, Αγ. Νικόλαος).

Προσφορές γίνονται δεκτές από όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμούς σχετικούς με το αντικείμενο, καθώς και ενώσεις προμηθευτών.

Έντυπο οικονομικής προσφοράς είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΑΝ www.deyaan.grγια εκτύπωση. Διευκρινήσεις δίδονται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Λατούς 8, 72100 Αγ. Νικόλαος, τηλ.: 2841091218, Fax: 2841091216) Email: deyaan.ty@gmail.com- Μανώλης Καναβός.

                                                    

                                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

                                                                      

        

                                                                                                                     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ                                                    


ΔΕΙΤΕ ή ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ στον Υπολογιστή σας τα σχετικα αρχεία απαραίτητα για την συμμετοχή:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (PDF): prosf_kafs