ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑΝ
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

Την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. με έδρα τον Αγ. Νικόλαο και για χρονικό διάστημα (1) έτους συνολικού προϋπολογισμού 59.970,00 χωρίς την δαπάνη για ΦΠΑ ή € 74.362,80  συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Τίτλος¨υπηρεσίας:«Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2017»  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Επιχείρησης Λατούς 8 ΤΚ 72100 (Α’ όροφος), την 21/03/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

ΔΕΙΤΕ ή ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ στον Υπολογιστή σας τα σχετικα αρχεία απαραίτητα για την συμμετοχή:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:diak
ΜΕΛΕΤΗ:meleti
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (PDF): prosf
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (DOC):prosf_word
ΤΕΥΔ (.DOC):teyd