ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (3)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Άγιος Νικόλαος : 13-11-2017
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5110
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
NUTS: GR432 (Λασίθι)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγ. Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) προκηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και συμπλήρωση Τιμολογίου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά (αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής) για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017». Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των € 58.877,50 χωρίς την δαπάνη για ΦΠΑ ή (€ 73.008,10 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2017 (Α’ τροποποίηση) και θα βαρύνει τον ΚΑ 2506003 (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) με πρόβλεψη € 140.000,00 και προέρχεται από χρηματοδότηση ιδίων πόρων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 28/11/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., Λατούς 8 ΤΚ 72100 Άγ. Νικόλαος {NUTS: GR432 (Λασίθι)} από την αρμόδια επιτροπή και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις) που έχουν σαν κύρια επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα (όπως αυτό αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους σκοπούς και τον επίσημο κύκλο εργασιών τους), κατά τα τελευταία τρία (3) έτη τουλάχιστον. Η κατάθεση των προσφορών γίνεται ενώπιον της επιτροπής την καθορισμένη ημέρα και ώρα με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Γίνονται δεκτοί και φάκελοι προσφορών που κατατίθενται στην επιτροπή μέσω υπηρεσίας μεταφορών, αρκεί να πρωτοκολληθούν το αργότερο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού και ώρα 15:00, το οποίο θα αποδεικνύεται από την σφραγίδα του πρωτοκόλλου. Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού θα έχουν ισχύ τουλάχιστον για (6) Έξι μήνες από την υποβολή τους.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή ίση με το 1% του προϋπολογισμού των ομάδων στις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος και για το σύνολο των ομάδων € 588,78.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον/ους προμηθευτή/ες θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της, με παράδοση των υλικών στην αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Άγ. Νικόλαος {NUTS: GR432 (Λασίθι)}. Μονομερώς η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. μπορεί να μεταβάλλει τις ποσότητες των ειδών εντός των επιμέρους ομάδων (1-3 του προϋπολογισμού) ανάλογα με τις ανάγκες της κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς πάντως την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της κάθε σύμβασης. Η περιγραφή των υλικών περιλαμβάνει τα ακόλουθα Cpv: 44114100-3, 14212200-2, 14213000-7, 14213200-9, 44111200-3.

Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης και κάθε απαραίτητο έγγραφο για την συμμετοχή στον διαγωνισμό θα βρίσκονται στην διάθεση των ενδιαφερομένων στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση της επιχείρησης www.deyaan.grκαι μπορούν να αναπαραχθούν από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού και μέχρι τις 15:00. Περισσότερες πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (Λατούς 8, 72 100 Αγ. Νικόλαος, τηλ.: 2841091218). Αρμόδιος υπάλληλος: Μαν. Καναβός & email: deyaan.ty@gmail.com

Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Εμμανουήλ Καραβελάκης

ΔΕΙΤΕ ή ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ στον Υπολογιστή σας τα σχετικα αρχεία απαραίτητα για την συμμετοχή:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:diak
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:proyp
ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ. ΕΚΘΕΣΗ:texn_prod
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:prosf
ΤΕΥΔ (.DOC):teyd
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ (2)

Άγιος Νικόλαος, 19/10/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ.Πρωτ.: 4698

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Εκτιμώμενης αξίας 766.129,03Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

NUTS: GR43200101

CPV: 45240000-1

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝκαι αφορά την βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αγ. Νικολάου.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 766.129,03 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 564.575,56 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 101.623,60Ευρώ

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 99.929,87Ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 0,00 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Επίσης θα υποβληθεί το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρ, 79 παρ.4 του Ν.4412/16 σύμφωνα με την απόφαση 158/16 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ Β’3698)

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/11/2017, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του αναθέτοντα φορέα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, κατά περίπτωση, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις19/10/2017στην ιστοσελίδα www.deyaan.gr.

Διευκρινήσεις θα δίδονται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. από τον κ. Μανώλη Καναβό, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Λατούς 8, 72100 Αγ. Νικόλαος, τηλ.: 2841091218, Fax: 2841091216, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 19/11/2017, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 21/11/2017.

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 95 παρ.(α) του Ν. 4412/2016

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ), που καλύπτουν τις τάξεις και κατηγορίες του έργου, ήτοι 2η και άνω στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 7.661,00 Ευρώ (ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 28/9/2018.

Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου, με K.A. προϋπολογισμού έτους 2017 Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. 1227000099.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Εμμανουήλ Καραβελάκης

 ΔΕΙΤΕ ή ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ στον Υπολογιστή σας τα σχετικά αρχεία απαραίτητα για την συμμετοχή:
(ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 2- ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: analytiki
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (PDF):ent_prosf
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:sum_mel
ΤΕΥΔ (WORD):teyd
ΣΧΕΔΙΟ_ΛΕΠΤ:
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ!!!! ΣΤΕΙΛΤΕ email ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου) αποφασίστηκε η Επιχείρηση να ενταχθεί στις διατάξεις του άρθρου 52, που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα με το νόμο 4483/31-07-2017 (ΦΕΚ τ. Α΄/107/31-07-2017) “Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού” προκειμένου να ωφεληθούν οι οφειλέτες της.
Η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο έως 30 Νοεμβρίου 2017.
2. Η διαδικασία επιλογής δόσεων και η απαλοιφή των τόκων θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.
3. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πενήντα (50,00€) ευρώ.
4. Οι τρέχοντες λογαριασμοί πρέπει να εξοφλούνται κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση δεν ισχύει η ρύθμιση και θα γίνεται διακοπή της υδροδότησης.
5. Επίσης η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, με συνέπεια:
α) την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και
β) την άμεση βεβαίωση της οφειλής του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
6. Σε οφειλέτες που ήδη έχουν κάνει διακανονισμό, εφόσον ο νεώτερος τους παρέχει καλύτερες προϋποθέσεις αποπληρωμής μπορούν να μεταφέρουν τα υπόλοιπά τους στον νέο διακανονισμό με αίτησή τους.

Για λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου, Λατούς 8, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2841082520 & 2841082720.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 124/2017:124

                                                                                   

22-03-2014

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 

 

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΓΙΗ ΚΟΣΜΟ. 

 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΜΑΣ.

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ.

 

 ΑΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΜΙΑ ΗΠΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ "ΝΕΡΟ".

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΑΦΘΟΝΙΑ, ΟΥΤΕ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΑΝ  "ΑΤΡΑΞΙΟΝ" ΟΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΝΙΑΓΑΡΑΣ.

ΑΣ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ.

 

Διαβάστε περισότερρα: http://www.flickr.com/groups/worldwaterday2012 

Η ιστορία της ύδρευσης της πόλης του Αγ. Νικολάου

Πηγάδι ΛατούςΑπό μαρτυρίες και μνημεία που σώζονται έως σήμερα προκύπτει ότι η πόλη του Αγίου Νικολάου έως το 1933 κάλυπτε τις ανάγκες της σε πόσιμο νερό από ένα πηγάδι στη Νότια είσοδο της πόλης. Η θέση του πηγαδιού φαίνεται στη σημερινή οδό «Λατούς» από τη μεριά της γέφυρας του Ξηροποτάμου, (εκεί όπου σήμερα έχει κατασκευαστεί η κυκλοφοριακή διαμόρφωση). Η πηγή αναπαλαιώθηκε με όση δυνατή πιστότητα. Με το νερό αυτό γέμιζαν ντεπόζιτα, τα οποία μετέφεραν με κάρο και το μοίραζαν στα σπίτια.

Το 1933 επί Δημαρχίας Εμμ. Σκυβάλου κατασκευάστηκε η δεξαμενή στο λόφο Αγ. Χαραλάμπους, χωρητικότητας 300 m3 την οποία τροφοδοτούσαν με το νερό των πηγών Κυνηγού, Χιλιάς και Χαλασά. Τα υδρομαστευτικά έργα των πηγών έγιναν την περίοδο 1932-1936 και ο προσαγωγός ήταν από σιδηροσωλήνα. Για τη διανομή του νερού είχαν κατασκευάσει μερικούς αγωγούς διανομής σε κεντρικά σημεία της πόλης. Αργότερα προστέθηκαν και άλλα δίκτυα διανομής, το νερό όμως δεν επαρκούσε  για την κάλυψη των αναγκών της μικρής πόλης εκείνης της εποχής και για το λόγο αυτό η διανομή γινόταν εκ περιτροπής στις διάφορες γειτονιές, με βάνες διακοπής, τα «κλειδιά» όπως συνήθιζαν να τα αποκαλούν.

Μετά την απελευθέρωση από τη Γερμανική κατοχή το 1945, το δίκτυο αυτό αντικαταστάθηκε και επεκτάθηκε σε πολλά σημεία της πόλης με καλύτερες και μεγαλύτερης διαμέτρου σωλήνες. Παρ' όλα αυτά όμως, την καλοκαιρινή περίοδο, το νερό δεν ήταν και πάλι αρκετό και έτσι εφαρμοζόταν και πάλι το σύστημα των «κλειδιών».

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960 ουσιαστικά δεν άλλαξε κάτι, ώσπου επί δημαρχίας Ρούσσου Καπετανάκη κατασκευάστηκε νέα δεξαμενή ωφέλιμου όγκου 750 m3 σε λόφο της περιοχής «Κοπράνες». Για να αυξήσουν την ποσότητα του νερού, έστω και σε βάρος της ποιότητάς του, άρχισαν να αντλούν το υφάλμυρο ή βλυχό νερό που είχε ένα πηγάδι που βρισκόταν στην περιοχή «Αμμούδα». Το 1965 ο Δήμος αγόρασε 2 πηγάδια στο Καλό Χωριό και με καταθλιπτικό αγωγό από αμιαντοτσιμεντοσωλήνα, διαμέτρου Φ315, μήκους 12 km οδηγούσε το νερό στη νέα δεξαμενή.

Η αλματώδης τουριστική ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής συνεχώς αυξάνουν τις ανάγκες σε πόσιμο νερό. Ο Δήμος στην προσπάθειά του για εξεύρεση επί πλέον υδάτινων πόρων συνεργάστηκε με τη Νομαρχία και το ΙΓΜΕ, το οποίο είχε αναλάβει εν τω μεταξύ, την υδρογεωλογική έρευνα ολόκληρου του Νομού. Έτσι το 1975 ανορύχθηκε και λειτούργησε η πρώτη γεώτρηση στη θέση «Δάμακας», εξασφαλίζοντας επιπλέον παροχή 45 m3/h. Το 1982 με τη βοήθεια του ΙΓΜΕ εξοπλίστηκαν και λειτουργούν άλλες τρεις γεωτρήσεις (Ενδίκτης, Μικρός Ενδίκτης, Φράγκουλα). Οι τέσσερις γεωτρήσεις αυτές τροφοδοτούν πλέον την πόλη με 100 m3/h περίπου.

Παράλληλα με αυτές τις ενέργειες ο Δήμος σε συνεργασία με την ΤΥΔΚ το διάστημα 1973-1978 προβαίνει στην αντικατάσταση των παλαιών σιδηροσωλήνων του εσωτερικού δικτύου με νέες από PVC σε ποσοστό 80%. Ο Αγ. Νικόλαος ήταν από τις πρώτες πόλεις στην Κρήτη, όπου αντικαταστάθηκαν τα υφιστάμενα από σιδηροσωλήνα δίκτυα, κυρίως με PVC και για δεύτερο λόγο με αμιαντοτσιμεντοσωλήνες.

Όμως και πάλι το πρόβλημα της ανεπάρκειας νερού είναι ορατό, ενώ παράλληλα η τουριστική ανάπτυξη συνεχίζει την καλπάζουσα πορεία της. Για μερική αντιμετώπιση της λειψυδρίας  ο Δήμος αναγκάζεται να συμπληρώνει μέρος των αναγκών του από την υφάλμυρη γεώτρηση του Μαργελίου (Μ. Λακκώνια).

Άγιος Νικόλαος

Συγχρόνως προχωρά η έρευνα του ΙΓΜΕ στον υδροφορέα του Δρασίου και μέχρι το 1986 παραχωρούνται στον Δήμο, από τη Νομαρχία τρεις επιπλέον γεωτρήσεις της περιοχής αυτής.

Για την παροχέτευση του νερού αυτών των γεωτρήσεων στη δεξαμενή, κατασκευάζεται νέος προσαγωγός (ο αγωγός του Δρασίου) από PVC, διαμέτρου Φ225 και συμπληρωματική δεξαμενή χωρητικότητας 750 m3 επί πλέον, δίπλα στην υφιστάμενη.

Τη θερινή περίοδο, επειδή και πάλι παρουσιάζεται έλλειμμα νερού ο Δήμος ενισχύει την παροχή του αγωγού του Δρασίου με 40m3/h από την κοινότητα Χουμεριάκου.

Το 1990 ο Δήμος Αγ. Νικολάου αναλαμβάνει να τροφοδοτήσει την περιοχή Αμμουδάρας, Βαθύ, κτλ. που ανήκαν διοικητικά στην κοινότητα Κριτσάς και για το σκοπό αυτό παραχωρούνται δύο επί πλέον γεωτρήσεις στο Δράσι και η γεώτρηση «Γωνιάς», οπότε σταματά η άντληση από το Καλό Χωριό.

Παρά τη λειτουργία των παραπάνω γεωτρήσεων ο αγωγός του Δρασίου δεν επαρκούσε για τη μεταφορά της συνολικής παροχής και συντάχθηκε νέα μελέτη που απέδειξε ότι ήταν ανάγκη να κατασκευαστεί συμπληρωματικά νέος αγωγός προσαγωγής και νέα δεξαμενή χωρητικότητας 2500 m3.

Από το 1997 έως το 2002 κατασκευάστηκε ο νέος αγωγός του Δρασίου από PVC, διαμέτρου Φ355 και η νέα δεξαμενή Δ9  στο ύψωμα «Κανακάρη».

Ο νέος αγωγός του Δρασίου λειτουργεί παράλληλα με τον αρχικό και σχεδιάστηκε ώστε να είναι σε θέση να τροφοδοτήσει την πόλη μελλοντικά με το νερό του φράγματος Αποσελέμη (το φράγμα και ο αγωγός μεταφοράς προς Λασίθι  βρίσκονται στην τελική πλέον φάση κατασκευής και απομένει η δημιουργία του φορέα διαχείρησης και η έναρξη λειτουργίας).

Σήμερα επομένως λειτουργούν η δεξαμενή στις «Κοπράνες», ωφέλιμου όγκου 1500 m3, όπου διοχετεύονται το νερό των πηγών, το νερό 4 γεωτρήσεων (Δάμακα, Μικρός και Μεγάλος Ενδίκτης, Φράγκουλα), μέρος της παροχής των γεωτρήσεων του Δρασίου. Η σύνδεση με τη νέα Δεξαμενή υψηλής ζώνης λειτουργεί ως ασφαλιστική δεικλίδα σε περιπτώσεις βλαβών. Η νέα δεξαμενή Δ9 κατασκευάστηκε στο υψόμετρο +160, για την εξυπηρέτηση των υψηλών περιοχών και παροχετεύεται από το υπόλοιπο νερό των γεωτρήσεων από το Δράσι. Με συντονισμένες προσπάθειες της ΒΙΟ.ΠΑ ΑΕ και της ΔΕΥΑΑΝ επετεύχθει η ένταξη του έργου της υδροδότησης του ΒΙΟ.ΠΑ σε χρηματοδοτούμενο έργο του ΕΣΠΑ αφού με εξοντωτικούς ρυθμούς έγινε εφικτή η ολοκλήρωση των σχετικών μελετών. Παράλληλα προβλέφτηκε η κατασκευή δεξαμενής, η οποία θα εξυπηρετήσει την αναπτυσσόμενη κατάντη του ΒΙΟ.ΠΑ περιοχή, με προοπτική εξέλιξης σε ζώνης πρώτης ή εναλλακτικής κατοικίας των σχετιζόμενων με το ΒΙΟ.ΠΑ. Σήμερα, τέλη Οκτωβρίου 2013, τα δίκτυα ολοκληρώνονται, η Δεξαμενή βρίσκεται σε φάση σκυροδέτησης, οπότε όπως προβλέπεται το έργο θα ολοκληρωθεί κανονικά.