ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ                    
  Άγιος Νικόλαος : 23/06/2017   Αριθ. Πρωτ.     : 2613
             ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 & 2017»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., έχοντας υπόψη:

α. το υπ’ αριθ. πρωτ. 4561/22-04-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

β.τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3919/2011

γ.τον Ν.1069/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

δ. την υπ’ αρ. 85/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

ε. τον Ν.4412/2016,

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή με τους εξής όρους:

1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξιών.

2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2016 & 2017 της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές. CPV:79210000-9

3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου, Λατούς 8, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος.

4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2016 & 2017, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

5. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε € 10.000,00, χωρίς την δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%, για τον έλεγχο των χρήσεων 2016 & 2017.

6.      Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

6.1.    Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για την διενέργεια του ελέγχου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν διετή τουλάχιστον εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

6.2.    Οικονομική Προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

6.3. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

6.4. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) συμπληρωμένο κατάλληλα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η (ΤΕΥΔ) θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΑΝ (www.deyaan.gr) σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να γίνεται μεταφόρτωση στα ηλεκτρονικά μέσα των ενδιαφερόμενων ή θα αποστέλλεται με emailστους ενδιαφερόμενους που θα το ζητήσουν από το γραφείο πληροφοριών της Τεχνικής Υπηρεσίας: (Μαν. Καναβός τηλ.: 2841091218).

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Εντός του φακέλου θα περιέχεται ξεχωριστός σφραγισμένος επίσης φάκελος ο οποίος θα περιέχει την οικονομική προσφορά του φορέα. Θα αναφέρεται ρητά επί του φακέλου η φράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» επί ποινή αποκλεισμού του συμμετέχοντα.

Ο κλειστός φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στην Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λατούς 8, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος, ενώπιον ή υπόψη της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού έως και την 12η Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30. Οι περιερχόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο στην ΔΕΥΑΑΝ φάκελοι, με ευθύνη των συμμετεχόντων θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Φάκελοι Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, που συστάθηκε με την υπ’ αριθμό 171/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

7.Το κριτήριο ανάθεσης προκειμένου να γίνει έλεγχος για την οικονομική διαχείριση της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου, θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μόνον από άποψη τιμής.

8. Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί εντός του πρώτου εξαμήνου 2018.

9. Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου της έκθεσης του ελέγχου των χρήσεων 2016 & 2017, είτε χωριστά ανά χρήση είτε συνολικά και για τις δυο χρήσεις, μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την έγκριση του σχετικού εντάλματος από την υπηρεσία επιτρόπου νομού Λασιθίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ

 

ΔΕΙΤΕ ή ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ στον Υπολογιστή σας τα σχετικα αρχεία απαραίτητα για την συμμετοχή:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (PDF):prosfora
ΤΕΥΔ (WORD):

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ     
Άγιος Νικόλαος :13/06/2017   Αριθ. Πρωτ. : 2500
             ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ υδατων ΝΕΑΠΟΛΗΣ»
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)  διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ υδατων ΝΕΑΠΟΛΗΣ»

Εκτιμώμενης αξίας 99.052,93Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

NUTS: GR43200101     CPV: 45232130-2

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝκαι αφορά την βελτίωση συνθηκών αποχέτευσης όμβριων στην περιοχή Νεάπολης.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 99.052,93 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 72.994,05 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 13.138,93 Ευρώ

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 12.919,95 Ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 0,00 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6/7/2017, ημέρα Πέμπτη.

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Συνεχίζεται......

                                                       

 

                                                           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

                                                                      

                                                                         ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ                

                                    

 
ΔΕΙΤΕ ή ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ στον Υπολογιστή σας τα σχετικά αρχεία απαραίτητα για την συμμετοχή:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!!: ΟΣΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ,  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ      email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
1. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ( ΠΕΡΙΛΗΨΗ ):prok
2. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ( ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ):diak
3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:summel
4. ΤΕΥΔ ( PDF ):teyd
5. ΤΕΥΔ ( WORD ):teyd_2
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:prosf
8. ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ:orizont
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Από την Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. ανακοινώνεται ότι, οι καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τελών ύδρευσης θα μπορούν να κάνουν αίτηση για την ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών τους σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 57/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. περί διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών τελών ύδρευσης – αποχέτευσης, των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τελών ύδρευσης – αποχέτευσης, να φροντίσουν για την ρύθμιση και την εξόφλησή τους.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Δ/νση: ΛΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 72100, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πληροφ. : Α. Σταυρακάκη
Τηλ: 2841082720 & 2841082520
Φαξ: 2841091211

22-03-2014

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 

 

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΓΙΗ ΚΟΣΜΟ. 

 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΜΑΣ.

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ.

 

 ΑΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΜΙΑ ΗΠΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ "ΝΕΡΟ".

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΑΦΘΟΝΙΑ, ΟΥΤΕ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΑΝ  "ΑΤΡΑΞΙΟΝ" ΟΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΝΙΑΓΑΡΑΣ.

ΑΣ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ.

 

Διαβάστε περισότερρα: http://www.flickr.com/groups/worldwaterday2012 

Η ιστορία της ύδρευσης της πόλης του Αγ. Νικολάου

Πηγάδι ΛατούςΑπό μαρτυρίες και μνημεία που σώζονται έως σήμερα προκύπτει ότι η πόλη του Αγίου Νικολάου έως το 1933 κάλυπτε τις ανάγκες της σε πόσιμο νερό από ένα πηγάδι στη Νότια είσοδο της πόλης. Η θέση του πηγαδιού φαίνεται στη σημερινή οδό «Λατούς» από τη μεριά της γέφυρας του Ξηροποτάμου, (εκεί όπου σήμερα έχει κατασκευαστεί η κυκλοφοριακή διαμόρφωση). Η πηγή αναπαλαιώθηκε με όση δυνατή πιστότητα. Με το νερό αυτό γέμιζαν ντεπόζιτα, τα οποία μετέφεραν με κάρο και το μοίραζαν στα σπίτια.

Το 1933 επί Δημαρχίας Εμμ. Σκυβάλου κατασκευάστηκε η δεξαμενή στο λόφο Αγ. Χαραλάμπους, χωρητικότητας 300 m3 την οποία τροφοδοτούσαν με το νερό των πηγών Κυνηγού, Χιλιάς και Χαλασά. Τα υδρομαστευτικά έργα των πηγών έγιναν την περίοδο 1932-1936 και ο προσαγωγός ήταν από σιδηροσωλήνα. Για τη διανομή του νερού είχαν κατασκευάσει μερικούς αγωγούς διανομής σε κεντρικά σημεία της πόλης. Αργότερα προστέθηκαν και άλλα δίκτυα διανομής, το νερό όμως δεν επαρκούσε  για την κάλυψη των αναγκών της μικρής πόλης εκείνης της εποχής και για το λόγο αυτό η διανομή γινόταν εκ περιτροπής στις διάφορες γειτονιές, με βάνες διακοπής, τα «κλειδιά» όπως συνήθιζαν να τα αποκαλούν.

Μετά την απελευθέρωση από τη Γερμανική κατοχή το 1945, το δίκτυο αυτό αντικαταστάθηκε και επεκτάθηκε σε πολλά σημεία της πόλης με καλύτερες και μεγαλύτερης διαμέτρου σωλήνες. Παρ' όλα αυτά όμως, την καλοκαιρινή περίοδο, το νερό δεν ήταν και πάλι αρκετό και έτσι εφαρμοζόταν και πάλι το σύστημα των «κλειδιών».

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960 ουσιαστικά δεν άλλαξε κάτι, ώσπου επί δημαρχίας Ρούσσου Καπετανάκη κατασκευάστηκε νέα δεξαμενή ωφέλιμου όγκου 750 m3 σε λόφο της περιοχής «Κοπράνες». Για να αυξήσουν την ποσότητα του νερού, έστω και σε βάρος της ποιότητάς του, άρχισαν να αντλούν το υφάλμυρο ή βλυχό νερό που είχε ένα πηγάδι που βρισκόταν στην περιοχή «Αμμούδα». Το 1965 ο Δήμος αγόρασε 2 πηγάδια στο Καλό Χωριό και με καταθλιπτικό αγωγό από αμιαντοτσιμεντοσωλήνα, διαμέτρου Φ315, μήκους 12 km οδηγούσε το νερό στη νέα δεξαμενή.

Η αλματώδης τουριστική ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής συνεχώς αυξάνουν τις ανάγκες σε πόσιμο νερό. Ο Δήμος στην προσπάθειά του για εξεύρεση επί πλέον υδάτινων πόρων συνεργάστηκε με τη Νομαρχία και το ΙΓΜΕ, το οποίο είχε αναλάβει εν τω μεταξύ, την υδρογεωλογική έρευνα ολόκληρου του Νομού. Έτσι το 1975 ανορύχθηκε και λειτούργησε η πρώτη γεώτρηση στη θέση «Δάμακας», εξασφαλίζοντας επιπλέον παροχή 45 m3/h. Το 1982 με τη βοήθεια του ΙΓΜΕ εξοπλίστηκαν και λειτουργούν άλλες τρεις γεωτρήσεις (Ενδίκτης, Μικρός Ενδίκτης, Φράγκουλα). Οι τέσσερις γεωτρήσεις αυτές τροφοδοτούν πλέον την πόλη με 100 m3/h περίπου.

Παράλληλα με αυτές τις ενέργειες ο Δήμος σε συνεργασία με την ΤΥΔΚ το διάστημα 1973-1978 προβαίνει στην αντικατάσταση των παλαιών σιδηροσωλήνων του εσωτερικού δικτύου με νέες από PVC σε ποσοστό 80%. Ο Αγ. Νικόλαος ήταν από τις πρώτες πόλεις στην Κρήτη, όπου αντικαταστάθηκαν τα υφιστάμενα από σιδηροσωλήνα δίκτυα, κυρίως με PVC και για δεύτερο λόγο με αμιαντοτσιμεντοσωλήνες.

Όμως και πάλι το πρόβλημα της ανεπάρκειας νερού είναι ορατό, ενώ παράλληλα η τουριστική ανάπτυξη συνεχίζει την καλπάζουσα πορεία της. Για μερική αντιμετώπιση της λειψυδρίας  ο Δήμος αναγκάζεται να συμπληρώνει μέρος των αναγκών του από την υφάλμυρη γεώτρηση του Μαργελίου (Μ. Λακκώνια).

Άγιος Νικόλαος

Συγχρόνως προχωρά η έρευνα του ΙΓΜΕ στον υδροφορέα του Δρασίου και μέχρι το 1986 παραχωρούνται στον Δήμο, από τη Νομαρχία τρεις επιπλέον γεωτρήσεις της περιοχής αυτής.

Για την παροχέτευση του νερού αυτών των γεωτρήσεων στη δεξαμενή, κατασκευάζεται νέος προσαγωγός (ο αγωγός του Δρασίου) από PVC, διαμέτρου Φ225 και συμπληρωματική δεξαμενή χωρητικότητας 750 m3 επί πλέον, δίπλα στην υφιστάμενη.

Τη θερινή περίοδο, επειδή και πάλι παρουσιάζεται έλλειμμα νερού ο Δήμος ενισχύει την παροχή του αγωγού του Δρασίου με 40m3/h από την κοινότητα Χουμεριάκου.

Το 1990 ο Δήμος Αγ. Νικολάου αναλαμβάνει να τροφοδοτήσει την περιοχή Αμμουδάρας, Βαθύ, κτλ. που ανήκαν διοικητικά στην κοινότητα Κριτσάς και για το σκοπό αυτό παραχωρούνται δύο επί πλέον γεωτρήσεις στο Δράσι και η γεώτρηση «Γωνιάς», οπότε σταματά η άντληση από το Καλό Χωριό.

Παρά τη λειτουργία των παραπάνω γεωτρήσεων ο αγωγός του Δρασίου δεν επαρκούσε για τη μεταφορά της συνολικής παροχής και συντάχθηκε νέα μελέτη που απέδειξε ότι ήταν ανάγκη να κατασκευαστεί συμπληρωματικά νέος αγωγός προσαγωγής και νέα δεξαμενή χωρητικότητας 2500 m3.

Από το 1997 έως το 2002 κατασκευάστηκε ο νέος αγωγός του Δρασίου από PVC, διαμέτρου Φ355 και η νέα δεξαμενή Δ9  στο ύψωμα «Κανακάρη».

Ο νέος αγωγός του Δρασίου λειτουργεί παράλληλα με τον αρχικό και σχεδιάστηκε ώστε να είναι σε θέση να τροφοδοτήσει την πόλη μελλοντικά με το νερό του φράγματος Αποσελέμη (το φράγμα και ο αγωγός μεταφοράς προς Λασίθι  βρίσκονται στην τελική πλέον φάση κατασκευής και απομένει η δημιουργία του φορέα διαχείρησης και η έναρξη λειτουργίας).

Σήμερα επομένως λειτουργούν η δεξαμενή στις «Κοπράνες», ωφέλιμου όγκου 1500 m3, όπου διοχετεύονται το νερό των πηγών, το νερό 4 γεωτρήσεων (Δάμακα, Μικρός και Μεγάλος Ενδίκτης, Φράγκουλα), μέρος της παροχής των γεωτρήσεων του Δρασίου. Η σύνδεση με τη νέα Δεξαμενή υψηλής ζώνης λειτουργεί ως ασφαλιστική δεικλίδα σε περιπτώσεις βλαβών. Η νέα δεξαμενή Δ9 κατασκευάστηκε στο υψόμετρο +160, για την εξυπηρέτηση των υψηλών περιοχών και παροχετεύεται από το υπόλοιπο νερό των γεωτρήσεων από το Δράσι. Με συντονισμένες προσπάθειες της ΒΙΟ.ΠΑ ΑΕ και της ΔΕΥΑΑΝ επετεύχθει η ένταξη του έργου της υδροδότησης του ΒΙΟ.ΠΑ σε χρηματοδοτούμενο έργο του ΕΣΠΑ αφού με εξοντωτικούς ρυθμούς έγινε εφικτή η ολοκλήρωση των σχετικών μελετών. Παράλληλα προβλέφτηκε η κατασκευή δεξαμενής, η οποία θα εξυπηρετήσει την αναπτυσσόμενη κατάντη του ΒΙΟ.ΠΑ περιοχή, με προοπτική εξέλιξης σε ζώνης πρώτης ή εναλλακτικής κατοικίας των σχετιζόμενων με το ΒΙΟ.ΠΑ. Σήμερα, τέλη Οκτωβρίου 2013, τα δίκτυα ολοκληρώνονται, η Δεξαμενή βρίσκεται σε φάση σκυροδέτησης, οπότε όπως προβλέπεται το έργο θα ολοκληρωθεί κανονικά.